Ilya Kabakov – 16 installations

Media: IlyaKabakov_1 Return to media overview

©image: Syb'l. S. - Pictures

Ilya Kabakov – 16 installations, 1998, M HKA (exhibition view)