Yona Friedman

Media: YonaFriedman_1 Keer Terug naar Media Overzicht

Yona friedman  iconostase en gribouilli %28prototype%29  chatou  mei 2013  foto jean  baptiste decav%c3%a8le ©image: Jean -Baptiste Decavèle

Yona Friedman maakt een prototype voor 'Iconostase en gribouilli', 2013