David Lamelas

Lamelas

° 1946

Geboren in Buenos Aires (), leeft in Los Angeles (), leeft in Brussels (), leeft in Berlin ().

Lamelas is één van de voortrekkers van de vernieuwingen in de jaren ’60 en ’70, waarin de status van de kunst werd geherdefinieerd. Hij analyseert het kunstwerk als communicatiemiddel, waarbij hij kunst relateert aan informatie zoals die wordt verspreid via media als de krant, radio en televisie. Alsook kritiek op passieve rol die massamedia het publiek opleggen. In het werk van de jonge generatie kunstenaars, die is opgegroeid met film en televisie, heeft de kritische afstand waarmee Lamelas de werking van de verschillende media inzichtelijk maakt, plaats gemaakt voor acceptatie van de medialisering. Het vervreemdende effect dat Lamelas met zijn gebruik van media bewerkstelligt is vervangen door een vanzelfsprekende toeëigening van de beeldtaal van de televisie. Lamelas’ eerste werken zijn schilderijen en ‘shaped canvasses’, waarin de populaire cultuur als uitganspunt wordt genomen. Daarop volgde ‘site-specific’ sculpturale installaties, waarin Lamelas de conventie van het autonome kunstwerk doorbreekt. Lamelas ontwikkelt kunst verder als kritische praktijk door gebruik te maken van massamedia en communicatiemiddelen.

Items View all

Events View all

Ensembles View all